Als het aan de minister en de staatssecretaris van VWS ligt moet het beter én zelfs goedkoper met patiëntenorganisaties. Om dat allemaal te realiseren gaan we bundelen, samenwerken en bezuinigen. Aan het geheel ligt een beleidskader voor subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties ten grondslag vooraf gegaan door de de Visiebrief ‘Bundel je kracht, samen sterk’.

Heel kort samengevat: Zoek een een specifieke aandoening of beperking, richt een vereniging of stichting op, vorm een bestuur, trek 100 leden / donateurs aan en naast nog een aantal andere criteria heb je na twee jaar 35.000 euro te pakken. Als je dan nog eens goed je best gaat doen dan kun je met een zegeltjes systeem (vouchers) nog eens 18.000 euro bij elkaar sprokkelen. Je kunt binnen criteria fuseren, splitsen etc. De organisaties die langer bestaan mogen binnen deze beleidslijnen verder werken en eigenlijk gebeurt er dus helemaal niets. Echter of je nu linksom of rechtsom gaat het blijft een bezuiniging.

Veel patiëntenorganisaties komen niet meer toe aan de taken

Als je komt tot bezuinigingen dan zou je toch mogen verwachten dat er ook iets gaat gebeuren aan de structuren van die organisaties. Wat op hoofdlijnen gaat plaatsvinden zijn een drietal subsidiestromingen; delen van ervaringskennis, samen ervaringen inbrengen en regierol bij positioneren van ervaringsdeskundigheid. Overal zijn weer criteria voor.  
Gezien al jaren bekend is dat de meeste organisaties gaan voor de zorg voor eigen parochie, valt er de komende jaren weinig te verwachten van het samengaan. Eenieder zal proberen om zijn eigen hachje te redden binnen dit "punten" systeem. 
Veel verenigingen en stichtingen kampen met hetzelfde probleem; tekort aan bestuursleden, problemen in de organisatiestructuur, tekorten in kennis en vaardigheden om op professioneel niveau mee te praten. Het zullen met name de kleinere organisaties zijn(en bijvoorbeeld organisaties waar weinig ziektegevallen en of beperkingen per deel van bevolking zijn), die geen kans van slagen hebben om het hoofd boven water en de kwaliteit op niveau te houden. Sommige patiëntenorganisaties zijn al gestopt.

Hoog tijd herschikking patiëntenbelangen

Het is nu een mooie gelegenheid om de organisatiestructuur van toekomstig subsidiebeleid voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties) om te schakelen. Bijvoorbeeld niet meer rond een lichaamsdeel, heup, voet, lever of een ziektebeeld maar cliëntenzorg rond specialismen te clusteren, zoals; functies van hart en bloedvatenstelsel, ademhalingsstelsel en functies van bewegingssysteem. Boven alle categorieën van functies één duidelijke koepel die zich voornamelijk bezig gaat houden met de kwaliteit en hoofdlijnen. Binnen de federatieve clustering per functie de "oude" patiëntenorganisaties, die zich voornamelijk bezighouden met lotgenotencontact ondersteuning en een veel lichter takenpakket dan de zware lasten waar veel organisaties nu al niet aan toe komen.

Waar een wil is is een weg
Er is een cultuuromslag binnen de huidige patiëntenorganisaties voor nodig, maar waar een wil is is een weg. Wil je uiteindelijk een vuist maken zul je toch eerst een eenheid moeten smeden. Het is de bedelstaf of collecteren van commitment.

Hans van Mourik, fysiotherapeut en coach prothese-unlimited

Reageren? Mail naar Hans van Mourik

Zie ook de achtergrond van dit verhaal Minister maakt nieuw beleid bekend op fondsPGO

Prothese in beweging

 

Regelmatig schrijft Hans van Mourik, fysiotherapeut en ervaringsdeskundige van prothese en orthese over actuele zaken in zijn weblog op pro-orthese.nl