In september 2008  hebben veel medicijngebruikers een kennisgeving ontvangen over de teruggave van de 47 euro. Dit is ingesteld als een tegemoet op de 150 euro eigen risico. Om chronisch zieken en mensen met een handicap te compenseren is deze teruggave ontwikkeld. Nu zou men veronderstellen dat het hebben van een prothese met de jaarlijks terugkerende reparatiekosten en onderdelen voor stompkousen, liners e.d. mensen ook een tegemoetkoming zouden kunnen ontvangen. Het lijkt nu een beetje op een loterij. Maar dat is niet zo. Er moet eerst nog onderzocht worden of hulpmiddelen zoals protheses bij amputaties wel valt onder langdurig gebruik. Misschien wil de commissie nog even wachten tot er iets aan de stomp aangroeit. Gezien het onderzoek moeten we nog tot 2010 wachten.

Voor  90 % van de geamputeerden, die jaren achterheen hulpmiddelen gebruiken is nog een onzekere toekomst of ze ook compensatie krijgen.

Naar aanleiding van het persbericht van de CG-raad eind november, dat zeer veel chronisch zieken 47 Euro mislopen, ben ik eens gaan kijken op de teller van onze LVvG-website. Daar staat sinds begin oktober  een mogelijkheid om te stemmen onder de prothesegebruikers.  Ruim 90% van de prothesegebruikers / geamputeerden al dan niet in combinatie met medicijnen krijgen geen tegemoetkoming. Slechts 3 % heeft de 47 euro ontvangen.

een prothesedrager is niet chronisch ziek, wat nu?

Voor deze 90 % geamputeerden (of mensen met een verkorting aan arm of been), die jaren achterheen hulpmiddelen gebruiken is nog een onzekere toekomst of ze ook compensatie krijgen. Daar wordt aan gewerkt, maar deze groep krijgt de compensatie niet eerder dan 2010. Eerst moeten namelijk betrouwbare gegevens over langdurig gebruik van hulpmiddelen beschikbaar zijn en verzameld worden. Het is de LVvG niet duidelijk waar de commissie die zich hierover moet buigen  me bezig is. Het lijkt wel of men een afwachtende houding heeft aangenomen of de amputatie weer aan zou kunnen groeien.

Veel chronisch zieken en mensen met een handicap komen ten onrechte niet in aanmerking voor de Compensatie eigen risico van de Zorgverzekeringswet (CER) van 47 euro. Dit constateert de CG-Raad op basis van 1500 meldingen bij zijn Meldpunt 47euro (inmiddels 3000 meldingen) . Oorzaak van het probleem is de medicijnlijst (FKG-lijst) die gebruikt wordt om groepen af te bakenen. De CG-Raad wil snel een oplossing voor dit probleem.

De CG-Raad signaleert drie problemen met de afbakening. Medicijnen worden niet goed geregistreerd, bepaalde aandoeningen komen niet voor op de medicijnlijst of sommige groepen, zoals de geamputeerde doelgroep, vallen pas in 2009 of 2010 binnen de afbakening. In al deze gevallen ontvangen chronisch zieken nu geen compensatie van 47 euro.

Door problemen bij de registratie ontvangt 60% van de reumapatiënten geen compensatie. Zij gebruiken medicijnen die apothekers zelf bereiden en die daardoor geen landelijke code krijgen. Hetzelfde probleem speelt bij mensen die een medicijn gebruiken dat op de medicijnlijst staat als een wekelijkse injectie en niet als tablet.

Aanpassing medicijnlijst noodzakelijk maar ook voor hulpmiddelen
Sommige medicijnen staan niet op de medicijnlijst. Dat geldt bijvoorbeeld bij 70% van de borstkankerpatiënten. Ook mensen met een zeldzame ziekte komen niet voor op de medicijnlijst.

Compensatie ook met terugwerkende kracht
De compensatie wordt in 2009 uitgebreid voor mensen met een bepaalde ziekenhuisdiagnose en in 2010 voor mensen met hulpmiddelen. In 2008 en 2009 krijgen deze groepen geen compensatie. De motie Van Gerven stelt voor deze groepen compensatie met terugwerkende kracht voor. Minister Klink heeft deze optie ontraden. De CG-Raad vindt dit onaanvaardbaar, omdat de motie kamerbreed is aangenomen.

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
De CG-Raad wijst er verder op dat bij de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten dezelfde problemen spelen. Deze wet regelt de automatische toeslagen die chronisch zieken en gehandicapten straks kunnen krijgen. Ook daarbij spelen afbakeningsproblemen en wordt de bovengenoemde medicijnlijst gebruikt.

 

Uit archief: door: Hans van Mourik, schrijver, oud-bestuurslid van de LVvG  en werkzaam als fysiotherapeut.